Суунун булганышы. Загрязнение воды.

Жер катмарынын 70%га жакынын суу түзгөндүктөн, ал биздин эң чоң ресурстарыбыздын бирине айланып баратканы талашсыз. Ал адам жашоосунун дээрлик бардык тармактарында жана процесстеринде колдонулат. Бул тиричилик жана өнөр жай максаттары үчүн маанилүү элементи болуп саналат. Бирок, планетанын суу ресурстарын кылдат текшерүү алардын начар, коркунучтуу абалын көрсөтүп турат. Таза булактардын жоктугу суунун булгануу коркунучун жаратат.

Суунун булганышы дүйнөнү кыйроонун чегине жеткире турган күчтүү көйгөй. Суу жеңил эриткич болуп саналат, бул көпчүлүк булгоочу заттардын анда оңой эрип, аны булгап кетишине шарт түзөт. Биринчиден, суусу жашаган организмдер жана өсүмдүктөр түздөн-түз жапа чегет. Экинчиден, булганган суу булактары менен түздөн-түз же кыйыр түрдө байланышта болгон  бул -адамдар.

Маалымат үчүн! Булганган  сууну колдонуудан күнүнө бир нече жүздөгөн адамдар өлөт.  Мисалы, Индияда күн сайын 1000ден ашык бала ич өткөктөн каза болот  жана бул көрсөткүч өсүүдө.

Суу табигый жана антропогендик аракеттер менен булганат. Белгилүү болгондой, жанар тоолордун атылышы, жер титирөө, цунами ж.б. өзгөртүү жана аны булгап, суу астында турган экосистемаларга да таасирин тийгизет. Булгоочу заттар чекиттүү же диффузиялык булактардан келип чыгат. Чекиттик булак — бул өнөр жай объектисинен же шаардык канализациядан чыгаруу үчүн колдонулган түтүк. 

Дисперстүү (же чекиттүү эмес) – бул суулардын булганышынын түрлөрү, бул суу сактагычка ар кандай булгоочу заттар, мисалы, айыл чарба жерлеринен агып түшкөн суулар кирген өтө кенен, чектөөсүз аймакты билдирет.

Суунун булганышынын чекиттик булактары диффузиялык булактарга караганда жеңилирээк, анткени булганган суулар чогултулуп, аны тазалоого мүмкүн болгон бир пунктка жөнөтүлөт. Диффузиялык булактардан булганууну көзөмөлдөө кыйын жана азыркы саркынды сууларды тазалоочу курулмаларды курууда олуттуу прогресске карабастан, диффузиялык булактар ​​олуттуу көйгөй бойдон калууда.

Суунун булганышынын төмөнкүдөй себептери бар:

 1. Өнөр жай калдыктары; 

2. Канализация жана саркынды суулар

3. Тоо- Кен иштери

4. Дениз агындысы

5. Кокусунан май агып кетүү

6. Күйүүчү майларды күйгүзүү

7. Химиялык жер семирткичтер жана пестициддер;

8. Канализация линияларынан агып кетүү;

9. Дүйнөлүк жылышы;

10. Радиоактивдүү калдыктар;

11. Полигондон агып кетүү;

12. Жаныбарлардын калдыктары;

13. Жер астындагы кампадан агып чыгуу

14. Шаарды өнүктрүү

Суунун булганышын чечүүчү жолдору.

Ар кайсы өлкөлөрдө суунун булганышы менен күрөшүүнүн натыйжалуу жана далилденген жолдору бар. Өкмөт таза сууну өзгөчө калк жыш жайгашкан аймактарда биринчи орунга коюшу керек. Багыттар төмөнкүдөй:

1.Жөнгө салуу жана салыктар — натыйжалуу тазалоочу курулмалар менен жабдылбаган кооптуу өндүрүштөрдүн фискалдык оорчулугун жогорулатуу жана бардык зарыл чараларды көргөн башка ишканалар үчүн жеңилдиктер;

 2. Кайра иштетүү өнөр жайын массалык түрдө киргизүү, саркынды суулардын көлөмүн кыскартуу.      Мисалы, дыйкандар үчүн кыктын океандагы көлөмүн азайтуу үчүн биоотун катары колдонуу натыйжалуураак.

Инновациялар, технологиялык чечимдер, салыктык стимулдар жана чоң айыптар – комплекстеги сууну булгануу маселесин чече турган нерсе. Болбосо, 21-кылымдын ортосунда, калктын 80% дан ашыгы таза булактардын кескин жетишсиздигин баштан кечирет. Бүгүнкү күндө биз 45-50% адамдар жөнүндө сөз болуп жатат, бул коркунучтуу тенденцияны көрсөтүп турат.

***********************************************************************************

 

Поскольку около 70% земного покрова составляют вода, она, несомненно, становится одним из наших самых больших ресурсов. Она используется почти во всех сферах и процессах жизнедеятельности человека. Это важный элемент как в бытовых, так и в промышленных целях. Тем не менее, более тщательный осмотр водных ресурсов планеты, указывает на их плохое, угрожающее состояние. Дефицит чистых источников – вот в чем заключается опасность загрязнения вод.

Загрязнение воды является достаточно мощной проблемой, чтобы поставить мир на грань разрушения. Вода является легким растворителем, позволяющим большинству загрязняющих веществ легко растворяться в ней и загрязнять ее. В первую очередь непосредственно страдают организмы и растительность, для которых вода являются средой обитания. Во вторую – люди, которыми прямо или опосредованно контактируют с зараженными источниками воды.

Для справки! Каждый день из-за потребления загрязненной и зараженной воды умирает несколько сотен человек. Другие данные более суровые. Например, в Индии ежедневно умирает от диареи более 1000 детей. И эта цифра продолжает расти.

Вода загрязнена как природной, так и антропогенной деятельностью. Известно, что извержения вулканов, землетрясения, цунами и т.п. изменяют и загрязняют ее, также влияя на экосистемы, которые находятся под водой.

Загрязнители поступают из точечных или рассредоточенных источников. Точечным источником является труба или канал, например, используемые для сброса с промышленного объекта или городской канализации.

Рассеянный (или неточечный) – это виды загрязнения воды, под которыми подразумевается очень широкая, неограниченная область, откуда в водоем попадают различные загрязнители, такие как стоки с сельскохозяйственной территории.

Точечные источники загрязнения воды легче контролировать, чем рассеянные, потому что загрязненная вода собирается и поступает в одну единственную точку, где ее можно очистить. Загрязнение из рассеянных источников трудно контролировать, и, несмотря на значительный прогресс в строительстве современных очистных сооружений, рассеянные источники продолжают оставаться существенной проблемой.

Выделяют следующие причины загрязнения воды:

 1. Промышленные отходы;
 2. Канализация и сточные воды;
 3. Горная деятельность;
 4. Морской сброс;
 5. Случайная утечка масла;
 6. Сжигание ископаемого топлива;
 7. Химические удобрения и пестициды;
 8. Утечка из канализационных линий;
 9. Глобальное потепление;
 10. Радиоактивные отходы;
 11. Городское развитие;
 12. Утечка с полигонов;
 13. Животные отходы;
 14. Утечка подземного хранилища.

Пути решения загрязнения воды

Существуют эффективные и проверенные способы борьбы с загрязнением воды в разных странах. Правительство должно сделать чистую воду более приоритетной, особенно в более населенных районах. Направления следующие

 1. Регулирование и налоги – повысить фискальную нагрузку на вредные производства, не оснащенные эффективными очистными сооружениями и льготы для остальных предприятий, которые предпринимают все необходимые меры;
 2. Массовое внедрение перерабатывающего производства, уменьшение объема сточных вод. Например, фермерам эффективнее использовать навоз в качестве биотоплива, чтобы снизить его количество в океане.

Инновации, технологические решения, налоговая стимуляция и огромные штрафы – вот то, что может в комплексе решить проблему загрязнения воды. В противном случае, уже в середине XXI века свыше 80% населения будут испытывать острую нехватку в чистых источниках. На сегодняшний день речь уже идет о 45-50% людей, что указывает на угрожающую тенденцию.

Оставьте вашу мысль

Общественный фонд «Фонд развития природы» является юридическим лицом, создаваемым за счет негосударственных средств, преследующим социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно полезные цели некоммерческого характера.

Категории

Контакты

Общественный фонд «Фонд развития природы»

Эркиндик 2., г. Бишкек, Кыргызстан

по вопросам тендеров: +996 556 108 037

razvitiyaprirody@mail.ru​

По вопросам проектов: 0701 009955

По вопросам, касающихся деятельности фонда: 0559 752277

Для дополнительных вопросов и консультации​​: jaratylyshfond@gmail.com​

https://fondpriroda.kg