Экология тууралуу кызыктуу фактылар. Интересные факты об экологии.

Суу.

БУУнун Копенгагендеги климаттын өзгөрүшү боюнча конференциясында 2050-жылга карата отчетуна ылайык, океандардын кычкылдуулугу 150% жогорулайт, бул деңиз экосистемаларында кайтарылгыс өзгөрүүлөргө алып келет.

Күн сайын эки миллион тонна адамдын калдыктары табигый суу объектилерине айланат. Жыл сайын 260 миллион тонна пластикалык буюмдар океандарга түшүп калат. Бул пластик калдыктарынын баары кургактыктан дарыялар, дарыялар жана деңиз толкундары аркылуу океандарга ташылат.

Суунун булганышы жер бетинде күнүнө 14 000 адамдын өмүрүн алат.

Эл керектеген таза суунун 70-80% айыл чарбасында колдонулат. Айыл чарба тармагында сууну өтө натыйжасыз пайдалануу дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнө мүнөздүү. Бир гана ирригациялык системаны жакшыртуу менен айыл чарба суунун 30% үнөмдөөгө болот.

Тирүү дүйнө жана жаратылыш.

Жер бетинде болжол менен 8 миллион тирүү организм жашай турганы белгилүү жана алардын жарымы гана  адамдарга белгилүү. Бул дүйнөдө жашаган жандыктардын орто эсеп менен 25 пайызы гана адамга белгилүү дегенди билдирет. Бирок жыл сайын 100 миңге жакын тирүү организмдер белгилүү болот, ошондуктан 60 жылдан кийин адам дээрлик бардык түрлөрдү билиши толук мүмкүн.

Австрияда климатты сезичүү дарыялардын бүтүндөй системасы бар. Температура 1 градуска гана жогоруласа, анда суунун агымынын көлөму 15 проценттен ашык көбөйөт! Белгилей кетсек, учурда Мюррей дарыяларынын биринин агымы жылына болжол менен 1780 гига литрди түзөт. Ал эми үч жыл мурун ал жылына 8890 гига литр болгон.

2012-жылы Жер планетасынын бетинин 43 пайыздан ашыгын антропогендик саясат (өнөр жай, курулуш, айыл чарба ж.б.) ээлейт. Потсдамда жайгашкан Климатты өлчөө жана баалоо институтунун маалыматы боюнча, дүйнөлүк океандардын деңгээли эбегейсиз тездик менен көтөрүлүп жатат, бул жакында кырсыкка алып келиши мүмкүн. Институттун азыркы эсеби боюнча 2012-жылга карата 60 пайызды түзөт. Бул IPCC баалоосунан олуттуу айырмаланат. Жыл сайын океан 3,2 миллиметрге көтөрүлөт. IPCC 2 миллиметр балл берет.

Айлана-чөйрөнү булганышы.                                                                                                                                                   Орточо машина ар бир 35 километрге жетпеген жолдун ичинде газ түрүндөгү 0,5 килограммдан ашык таштанды чыгарат. Белгилей кетсек, мындан 50 жыл мурун эле орточо автоунаа айлана-чөйрөнү болжол менен 25 эсе көп булгаган.

Колорадо штатында (АКШ) ар бир өткөн унаадан кийин айлана-чөйрөнүн булганышын өлчөөчү атайын сенсорлор бар. Эреже катары, мындай сенсорлор бордюрларга курулган. 4 миллион литрден ашык ичүүчү таза сууну ууландырууга болгону төрт литр мотор майы жетиштүү. Белгилей кетсек, бул сан таасирдүү көрүнгөнү менен аны бир календарлык жылда элүү гана адам колдонот.

Акыркы изилдөөлөрдөн кийин дүйнөдөгү эң таза аба Австралия континентине жанаша жайгашкан Тасмания аралында экени  белгилүү болду. Эмне үчүн бөлмөнү желдетүү керек? Көпчүлүк адамдар үй ичиндеги абанын сырткы абага караганда 25 эсе кир экенин түшүнбөй, көп убактысын үйдө өткөрүшөт.

Жаратылыш биздин эн чон байлыгыбыз!

******************************************************************************

Вода.

                                                                                                                                                                                                            Согласно докладу ООН на конференции по изменению климата в Копенгагене к 2050 году кислотность вод Мирового океана увеличится на 150%, что вызовет необратимые изменения морских экосистем.

Каждый день два миллиона тонн человеческих отходов оказывается в природных водных объектах.

Каждый год 260 миллионов тонн пластмассовых изделий заканчивает свой век в Мировом океане. Весь этот пластиковый мусор выносится в океаны реками, ручьями и морскими волнами с суши.

Загрязнение воды является причиной гибели на Земле 14 000 человек в день.

70-80% всей потребляемой людьми пресной воды расходуется в сельском хозяйстве. Крайне неэффективное использование воды в сельскохозяйственной отрасли производства присуще всем странам мира. 30% воды, используемой в сельском хозяйстве, можно сэкономить, улучшив только лишь одни ирригационные системы.

Живой мир и природа.

Известно, что на Земле обитает примерно 8 миллионов живых организмов и только ¼ часть описана. Это значит, что в среднем только 25 процентов существ, которые обитают в мире, известны человеку. Однако каждый год описывается примерно 100 тысяч живых организмов, таким образом, через 60 лет, вполне возможно человек будет знать практически все виды. 

В Австрии существует целая система рек, которая более чем чувствительна к климату. Если температура повышается всего на 1 градус, то объем водного стока снижается более чем на 15 процентов! Примечательно, что в данный момент дебит одной из рек Мюррей, составляет примерно 1780 гигалитра/год. А всего три года назад составлял 8890 гига литров/год.

На 2012 год более 43 процентов поверхности планеты Земля занято антропогенной политикой (промышленность, строительство, сельское хозяйство и так далее).

По данным института занимающегося измерением климатических условий и их оценкой, который находится в Потсдаме  уровень в мировом океане поднимается с огромной скоростью, что вскоре может привести к катастрофе. Сегодняшняя оценка института составляет 60 процентов за 2012 год. Это существенно расходится с оценкой IPCC. Ежегодно, океан поднимается на 3,2 миллиметра. IPCC дает оценку в 2 миллиметра. 

  Загрязнение окружающей среды.                                                                                                                                                  Среднестатистический автомобиль производит более 0,5 килограмм отходов  в виде газа менее, чем через каждые 35 километров пути. Стоит заметить, что всего 50 лет назад, среднестатистический автомобиль загрязнял окружающую среду примерно в 25 раз больше.

В штате Колорадо (США) существуют специальные датчики, которые измеряют загрязнение окружающей среды после каждого проезжающего автомобиля. Как правило, такие датчики встроены в бордюры.

Всего четырех литров машинного масла достаточно, чтобы было отравлено более 4 миллионов литров чистой питьевой воды. Стоит заметить, что такое количество хоть и кажется внушительным, но его используют всего пятьдесят человек за один календарный год.

После недавних исследований выяснилось, что самый чистый воздух в мире «обитает» на острове Тасмания, который находится рядом с континентом Австралия.

Почему нужно проветривать помещение? Большинство людей, проводят огромное количество своего времени, в закрытых помещениях даже не догадываясь, что внутри помещения воздух более чем в 25 раз грязнее воздуха снаружи.

Природа наше самое большое богатство!

 

 

 

Оставьте вашу мысль

Общественный фонд «Фонд развития природы» является юридическим лицом, создаваемым за счет негосударственных средств, преследующим социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно полезные цели некоммерческого характера.

Категории

Контакты

Общественный фонд «Фонд развития природы»

Эркиндик 2., г. Бишкек, Кыргызстан

по вопросам тендеров: +996 556 108 037

razvitiyaprirody@mail.ru​

По вопросам проектов: 0701 009955

По вопросам, касающихся деятельности фонда: 0559 752277

Для дополнительных вопросов и консультации​​: jaratylyshfond@gmail.com​

https://fondpriroda.kg